Điện thoại : (+84) 028 3872 8830 Fax: (+84) 028 3872 8831 Email: info@ssic.com.vn - kinhdoanh@ssic.com.vn
SSIC hạ thủy phà khách hai thân hòa bình -01
11/20/2017 11:57:46 AM
Ngày 06 tháng 11 năm 2017 công ty TNHH MTV Công Nghiệp Tàu Thủy Sài Gòn (SSIC)và Công ty Cổ Phần Vận Tải Biển Hòa Bình đã tổ chức lễ hạ thủy Phà khách hai thân Hòa Bình -01
Lễ bàn giao phà khách Thriving 7
4/28/2017 10:53:15 AM
Ngày 25 tháng 04 năm 2017 Công ty TNHH MTV Công Nghiệp Tàu Thủy Sài Gòn (SSIC) và Công ty TNHH MTV Thạnh Thới đã tổ chức lễ bàn giao Phà khách THRIVING 7
Lễ đặt ky đóng mới phà khách hai thân Thriving 7
10/25/2016 12:00:00 AM
Ngày 19 tháng 10 năm 2016 Công ty TNHH MTV Công Nghiệp Tàu Thủy Sài Gòn (SSIC) và Công ty TNHH MTV Thạnh Thới đã tổ chức lễ đặt ky Phà khách THRIVING 7
Lễ bàn giao Phà khách Thriving 5 và đặt ky đóng mới Phà khách Thriving 6
10/24/2016 11:52:33 AM
Ngày 22 tháng 07 năm 2016 công ty TNHH MTV Công Nghiệp Tàu Thủy Sài Gòn (SSIC) và Công ty TNHH MTV Thạnh Thới đã tổ chức lễ bàn giao Phà khách THRIVING 5 và đặt ky đóng mới Phà khách THRIVING 6
Sản phảm tiêu biểu

Bản quyền thuộc Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn